Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kwartalnik Neofilologiczny

Zawartość

Kwartalnik Neofilologiczny | 2019 | No 3 |

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę funkcji czasu gramatycznego Perfekt w kodowaniu czasów realnych współczesnego języka niemieckiego przy połączeniu dwóch odrębnych koncepcji, tj. schematu Reichenbacha oraz modelu Weinricha oraz próbę ich połączenia w jeden, prototypowy model. Jako dodatkowe kryterium wprowadzona zostaje klasyfikacja sposobów wykonania czynności wg. Vendlera, gdyż jednym z celów artykułu jest także zbadanie użycia czasowników posiłkowych haben-mieć oraz sein-być w peryfrazach czasownikowych w zależności od ich Aktionsart, czyli rodzaju czynności.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie wpływu współczesnej filozofii spekulatywnej na neofantastykę (Le Monde enfin J.-P. Andrevona). Filozofia spekulatywna przedstawia współczesny świat jako źródło kosmologicznego horroru dla istoty ludzkiej. W mojej analizie, skupiam się na dwóch wywołujących grozę motywach obecnych zarówno w filozofii spekulatywnej, jak i powieści Andrevona: końcu antropocentrycznego świata i początku nowego, nieludzkiego świata zdominowanego przez naturę.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł omawia najważniejszą włoską powieść historyczną i koncentruje się na jej głównych szlakach migracyjnych, zwłaszcza tymi, którymi podążają główne postaci utworu. Omawia również różnorodność przedstawień problematyki krańca i granicy (także w sensie metaforycznym) w powieści.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu jest zbadanie wpływu języka matki i ojca na rozwój języka dwujęzycznego dziecka. Zakłada się, że język matki ma największy wpływ na język dziecka. Ponadto język matki jest odpowiedzialny za największą część różnorodności w języku, który dzieci rozumieją i używają, a także za rozwój dwujęzyczności. Uważamy również, że ojcowie wpływają na język domu, a matki wpływają na język dziecka. W naszej analizie skupiamy się na ilości i jakości ekspozycji na dane języki, schemacie używania języka przez rodziców, języku formalnych instrukcji i stylu interakcji rodzicdziecko. Przebadano ponad sto pięćdziesiąt studiów przypadków przedstawiających różne konstelacje językowe, takie jak np. polski i angielski, polski i rosyjski, polski i niemiecki, polski i ukraiński, polski i białoruski, polski i włoski. W związku z tym mamy nadzieję, że dzięki niniejszemu artykułowi będziemy mogli lepiej zrozumieć wpływ międzyjęzykowy na osoby dwujęzyczne.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wartości tekstów, które przetrwały w więcej niż jednej wersji, w badaniach nad przyczynami zaniku słów. Wybrany materiał obejmuje sześć nieużywanych obecnie angielskich czasowników z grupy preterite-present. Przeanalizowane średniowieczne manuskrypty często wykazują różnice ortograficzne i morfologiczne, a także różnią się użytymi leksemami. Różnice te są cennym materiałem dla badań nad czynnikami, które spowodowały zanik tych czasowników.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Po wyjściu z enerdowskiego więzienia Erich Loest zaczął w latach 60. pisać pod pseudonimem Hans Walldorf kryminały. Jego serię zaledwie kilku powieści kończy zbiór opowiadań Oakins macht Karriere. Loest w poszczególnych historiach, opowiadających o toczących się śledztwach prowadzonych przez londyńskiego detektywa Pata Oakinsa, dokonał swoistego rodzaju trawestacji klasycznej konwencji gatunkowej, odchodząc od socjalistyczno-dydaktycznego charakteru kryminału we wschodniej części Niemiec.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł bada poziom świadomości językowej wśród zaawansowanych użytkowników języka polskiego jako obcego (146 uczestników kursu języka polskiego prowadzonego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego). Badana świadomość językowa odnosi się do rezultatów w nauce i obserwowanych zmian w języku respondentów oraz percepcji materiału językowego (gramatyki, słownictwa i elementów fonologii) pokazując przede wszystkim trudności językowe, z jakimi borykają się badani. Po ukazaniu najbardziej problematycznych kwestii, autorka przedstawia propozycję ćwiczeń podnoszącą świadomość językową osób uczących się języka polskiego.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Psychologia pozytywna jest stosunkowo nowym pojęciem w przyswajaniu języka drugiego. Celem artykułu jest przybliżenie tego pojęcia, zaprezentowanie definicji psychologii pozytywnej, jej założeń i historii. Zasadnicza część artykułu przedstawia znaczenie psychologii pozytywnej w akwizycji języka drugiego prezentując wiele związków pomiędzy obiema dziedzinami nauki. Autorka zachęca do tego, aby wszystkie szkoły oraz klasy językowe wprowadziły pozytywne podejście do nauczania.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Niniejsze badanie dotyczy problemów związanych z niską standaryzacją słów w podręcznikach Gamo, afroazjatyckim języku omotycznym Etiopii. Zaobserwowano problemy z wyznaczeniem jednego pojęcia w dwóch lub więcej słowach, przy użyciu różnych form językowych dla tej samej funkcji gramatycznej i degeminacji oraz skrócenia długich spółgłoskowych i samogłoskowych segmentów. Problemy te obniżają jakość podręczników i nauki języka ojczystego oraz obciążają uczniów pedagogicznie i poznawczo.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania socjolingwistycznego środowiska językowego w szkołach średnich na Ukrainie, na podstawie którego stwierdzono jego dwujęzyczność. W badaniu udowodniono, że specyfika sytuacji językowej na Ukrainie polega na tym, że jakość środowiska językowego nie odpowiada deklarowanemu poziomowi szkół. Prześledzono zmiany w ocenie środowiska językowego szkół średnich w ciągu dekady (od 2006 do 2017 roku), na podstawie których stwierdzono, że istnieje możliwość opracowania zaleceń w celu poprawy wsparcia prawnego używania języków w systemie edukacji na Ukrainie.

Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zagadnienie analizy morfologicznej określeń stomatologicznych jest kluczowym czynnikiem w zakresie strategii translacyjnych i kompilacji słownika terminologicznego. Badania przeprowadzono w kontekście aktualnej pracy leksykograficznej autora zwanej angielsko-ukraińsko-rosyjskim definiującym słownik terminów stomatologicznych. Aby zapewnić użytkownikowi słownika niezawodne techniki konstruowania znaczenia terminów, określono względną częstość morfemów stosowanych do formowania słów w dziedzinie stomatologii.

Przejdź do artykułu

Redakcja

Rada Redakcyjna – Editorial Bard

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),
Laura Auteri (Palermo), Iwona Bartoszewicz (Wrocław), Zofia Berdychowska (Kraków),
Krzysztof Bogacki (Warszawa), Silvia Bonacchi (Warszawa), Karl-Dieter Bünting (Essen), Piotr Cap (Łódź),
Andrzej Ceynowa (Gdańsk), Piotr P. Chruszczewski (Wrocław), Henryk Chudak (Warszawa),
Tomasz Czarnecki (Warszawa), Maria Dakowska (Warszawa), Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań), Jacek Fisiak (Poznań),
Norbert Fries (Berlin), Wolfgang Frühwald (München), Janusz Golec (Lublin), Sambor Grucza (Warszawa),
Katarzyna Grzywka-Kolago (Warszawa), Elżbieta Jamrozik (Warszawa), Andrzej Kątny (Gdańsk),
Barbara Kielar (Warszawa), Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen), Lech Kolago (Warszawa),
Tomasz Krzeszowski (Warszawa), Maria.K. Lasatowicz (Opole), Wiesław Malinowski (Poznań),
Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków), Hubert Orłowski (Poznań), Dennis Preston (Norman),
Wacław Rapak (Kraków), Matti Rissanen (Helsinki), Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),
Shaoxiang Hua (Chengdu), Piotr Stalmaszczyk (Łódź), Aleksander Szwedek (Poznań),
Teresa Tomaszkiewicz (Poznań), Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa), Jianhua Zhu (Szanghaj),
Jerzy Zybert (Warszawa)

 

Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny – Editor-in-Chief
Franciszek Grucza
Asystenci Redaktora Naczelnego – Assistants to the Editor-in-Chief
Ilona Banasiak, Iga Maria Lehman, Maria Uszyńska, Justyna Alnajjar, Monika Płużyczka, Dario Prola

 

Kontakt

Prof. dr hab. Franciszek Grucza

Społeczna Akademia Nauk

Kwartalnik Neofilologiczny

ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa

e-mail: kwartalnik@spoleczna.pl

Instrukcje dla autorów

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
Materiały przeznaczone do publikacji w KN prosimy nadsyłać w formie elektronicznej (.doc/.docx) na adres: kwartalnik@spoleczna.pl oraz w postaci wydruku na adres: Kwartalnik Neofilologiczny, Społeczna Akademia Nauk, ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa. Wysyłając materiały do publikacji w KN należy wskazać adres tak tradycyjny, jak i elektroniczny, z którego redakcja ma skorzystać, gdy zajdzie potrzeba skontaktowania się z autorem (autorami). Postępowaniu redakcyjnemu będą poddawane tylko materiały nadesłane wraz z oświadczeniem, że (a) są to materiały oryginalne – wcześniej nigdzie nie opublikowane; (b) ich autor (współautorzy) bierze (biorą) na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne, jakie wywołać może publikacja nadsyłanych materiałów i (c) zrzeka (zrzekają) się prawa do jakiegokolwiek honorarium za ich publikację oraz rozpowszechnianie.
1. ArtykułyA. • KN publikuje wyłącznie artykuły wcześniej nigdzie niepublikowane i wnoszące nową wiedzę językoznawczą, lingwistyczną, literaturoznawczą, krajo- i kulturoznawczą, kulturologiczną, glottodydaktyczną i/lub translatoryczną. • KN publikuje przede wszystkim artykuły dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich. KN publikuje prace dotyczące odnośnych zagadnień zarówno podstawowych (diagnostycznych), jak i stosowanych (aplikatywnych). • KN publikuje jedynie artykuły napisane w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim lub portugalskim. B. • Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w KN, o ile uzyskają pozytywne oceny powołanych przez redakcję KN recenzentów. Jeśli recenzenci uzależnią możliwość opublikowania nadesłanego artykułu od wprowadzenia wskazanych przez nich poprawek, zostanie on przyjęty do publikacji, o ile Autor zechce odpowiednio zmodyfikować jego wersję pierwotną. • Recenzje nadsyłanych artykułów są sporządzane w trybie obustronnie anonimowym, tzn. redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości autorów prac przekazanych do recenzji, ani autorom zrecenzowanych artykułów tożsamości recenzentów. • Szczegółowej procedurze redakcyjnej będą poddawane tylko artykuły i/lub recenzje (a) nadesłane w wersji papierowej i elektronicznej, (b) spełniające wymienione niżej warunki formalne i (c) przesłane do Redakcji wraz z krótką (maksymalnie 500 znaków) informacją o ich autorze, w szczególności o jego stopniu i tytule naukowym, aktualnym miejscu pracy, pełnionej funkcji akademickiej i jego najważniejszych publikacjach. C. • Artykuły przygotowane przez dwóch lub więcej autorów należy (w zgodzie ze stosownym wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) zaopatrzyć w przypis możliwie dokładnie określający wkład wniesiony w jego przygotowanie przez jego poszczególnych autorów. W szczególności należy w takim przypadku podać do publicznej wiadomości, kto jest autorem koncepcji, założeń i metod przedstawionych w nim badań. • Zarówno w przypadku indywidualnych, jak i zbiorowych prac przeznaczonych do publikacji w KN należy (również w zgodzie z odpowiednim wymogiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP) wymienić także (np. w formie podziękowań) nazwiska wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania danej pracy, a nie zostały wymienione jako ich współautorzy. • Redakcja KN podziela zdanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, iż zarówno tzw. ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu przeznaczonego do publikacji), jak i tzw. guest authorship (tj. wymienianie jako współautorów osób, które nie przyczyniły się wcale lub przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania danej pracy) należy traktować jako praktyki naganne. D. • Artykuły nie powinny obejmować łącznie, tzn. wraz ze streszczeniem, bibliografią i przypisami więcej niż 40000 znaków ze spacjami. Prosimy o użycie czcionki Times New Roman z odstępami 1.5. • Imię i nazwisko oraz zawodową afiliację autora/autorów artykułu należy wymienić w lewym górnym rogu linijki poprzedzającej tytuł artykułu. • Tytuł artykułu należy wypisać wytłuszczoną 14-sto punktową czcionką. • Tekst właściwy artykułu należy poprzedzić jego angielsko- i polskojęzycznym streszczeniem (abstraktem). Artykuły nie „zaopatrzone” w streszczenie nie będą poddawane dalszej procedurze redakcyjnej. • Streszczenia prosimy pisać czcionką 10-cio punktową. Streszczenia nie powinny obejmować więcej niż 500 znaków ze spacjami. • W linijce następującej po streszczeniu prosimy podać 5 słów kluczowych po polsku i po angielsku. • Tekst podstawowy prosimy sporządzać czcionką 12-sto punktową i przedstawiać w formacie A4 (210x297mm) z marginesami 2,5 cm. • Wcięcie pierwszego wiersza każdego akapitu 1 cm, odstęp 1,5. • Również śródtytuły należy sporządzać czcionką 12-sto punktową, pogrubioną z wyrównaniem do lewego marginesu. Nie należy numerować śródtytułów. Autorzy są zobowiązani zaznaczać stopień śródtytułów (śródtytuł 1°, 2° lub 3°).E. • Również cytaty należy pisać czcionką Times New Roman; cytaty prosimy wyróżniać za pomocą cudzysłowów drukarskich (“ ”). Cytaty obejmujące więcej niż 50 wyrazów prosimy wyodrębnić z tekstu i napisać czcionką 10-cio punktową z pojedynczym odstępem. • Przypisy dolne prosimy ograniczyć do minimum; Redakcja KN akceptuje jedynie przypisy dolne prezentujące dodatkowe informacje rzeczowe, natomiast nie akceptuje przypisów dolnych prezentujących tylko dane bibliograficzne. Należy je zapisać również czcionką 10-cio punktową z pojedynczymi odstępami. F. • Spis prac wykorzystanych przez autora/autorów tekstu przeznaczonego do publikacji w KN należy zamieścić na końcu artykułu w porządku alfabetycznym. Publikacje książkowe należy przedstawiać w zgodzie z następującym wzorem: GRUCZA, F. (2005): Lingwistyka stosowana: Historia – zadania – osiągnięcia, Warszawa.• Artykuły opublikowane w czasopismach prosimy prezentować według wzoru: KOTARBIŃSKI, T. (1972): “Pojęcia i zagadnienia metodologii ogólnej i metodologii nauk praktycznych”, Studia Filozoficzne, 1/74, 5-12. • Artykuły ogłoszone w wydaniach zbiorowych prosimy prezentować według wzoru: FILLMORE, CH. J. (1984): “Lexical semantics and text semantics”, in: COPELAND, J. E. (ed.): New directions in linguistics and semantics, Houston, 123-147. 2. Recenzje• KN publikuje także recenzje książek napisanych na tematy dotyczące języków, literatur, kultur romańskich i/lub germańskich, ale jedynie takich, które zostały opublikowane co najwyżej trzy lata przed ich zrecenzowaniem. • KN publikuje recenzje napisane zarówno w językach wymienionych w związku z artykułami, jak i w języku polskim. • W nagłówku recenzji przeznaczonej do publikacji w KN należy wymienić po kolei: a) imię i nazwisko autora recenzowanej książki, b) jej tytuł zapisany kursywą, c) ewentualnie nazwę, tom, część serii, w ramach której recenzowana książka się ukazała, d) nazwę wydawnictwa, e) miejsce i rok jej opublikowania oraz f) liczbę jej stron, a w przypadku recenzowania tłumaczenia także g) imię i nazwisko tłumacza. • Imię i nazwisko autora recenzji prosimy wymienić na końcu recenzji dużymi literami z wyrównaniem do prawej strony. • Tekstu recenzji nie należy opatrywać żadnymi komentarzami dolnymi, ani żadnym spisem publikacji. Wszelkie informacje bibliograficzne prosimy zamieszczać wewnątrz tekstu. 3. Uwagi końcoweUżyte w tekście przeznaczonym do publikacji w KN znaki fonetyczne i/lub nietypowe symbole należy zebrać i przesłać do redakcji w postaci oddzielnych wydruków i elektronicznych dokumentów. Ponadto, prosimy dołączyć PDF utworzony przez Autora z osadzeniem użytych niestandardowych czcionek.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji